Delprojekt 01

Delprojekt 01 markerede starten på byggeriet af Nyt OUH med første spadestik taget den 28 april 2016. Projektet omhandler bygge- og anlægsarbejder for byggemodning af del af grunden for Nyt OUH og forberedelse af tracé for Odense Letbane gennem Nyt OUH.

Skrevet d. 09-02-2016

Beskrivelse af delprojekt 01 

Udførelse af bygge- og anlægsarbejder for byggemodning af del af grunden for Nyt OUH (ca. 15 ha), og forberedelse af tracé for Odense Letbane gennem Nyt OUH. 

Dette omfatter: 

  • Jordarbejder herunder afrømning af muld, afgravning og indbygning af råjord for permanent og midlertidigt vejudlæg, tunneller, letbanetracé og bassinområde 
  • Etablering af arbejdsareal for Odense Letbane 
  • Etablering af asfaltbelægning for fremtidige veje samt byggeplads i grus 
  • Sløjfning af § 3 vandhul 
  • Ledningsarbejder for det permanente regnvandssystem, samt føringsrør for fremtidige forsyninger 
  • Etablering af vandelement med regnvandsbassiner samt ind- og udløbsbygværker 
  • Etablering af 3 kældertunneller, under den fremtidige letbane og ringvej omkring hospitalet, i beton. 

Byggestart: 
28. april 2016 

Forventet aflevering: 
Primo april 2017 

Kontrakt: 
Indgået med M.J. Eriksson A/S den 19. april 2016Tags Udbud

Letbane

Odense Letbaneselskab anlægger tracé (sporets linjeføring og længdeprofil) til letbane gennem Nyt OUH langs Vidensaksen. Der skal gennemføres testkørsler med letbanetog på strækningen fra 2019. Forud for dette skal Letbaneselskabet have tracéet klar til overdragelse til en kommende entreprenør, som skal anlægge skinner og køreledninger. 

Til denne entreprenør skal der klargøres en 24 m bred zone til tracé gennem Nyt OUH-grunden. I denne zone løber blandt andet en række kældertunnelforbindelser, som skal opføres, før den nævnte zone kan frigøres til anlæg af letbane. Delprojektet udbydes primo 2016, og anlægsarbejdet igangsættes i andet kvartal 2016.

Delprojekt 01 - dokumenter